Verzamelen van gegevens

 

 Hierbij gaat het om een voortdurende systematische en kritische manier van gegevensverzameling. Deze begint bij de opname en eindigt als de patiënt met ontslag gaat

 

Analyse

De analyse bestaat uit het interpreteren en clusteren van de verzamelde gegevens. Bij het interpreteren van gegevens gaat het om de betekenis en waarde die je als verpleegkundige toekent aan de afzonderlijk verzamelde gegevens. Bij het clusteren gaat het om het ordenen van die gegevens waarvan je vindt dat ze bij elkaar horen omdat ze met elkaar samenhangen.

 

Kwaliteitscontrole

 

 Om de kwaliteit van het te nemen besluit te kunnen onderbouwen is het belangrijk de beide hiervoor genoemde fasen te controleren:

 

De kwaliteit van de gegevens:

Hierbij is de vraag of jij als verpleegkundige de gegevens kunt vertrouwen. Zijn de gedane observaties juist? Zijn de observaties in overeenstemming met wat de patiënt vindt? Hoe kun je de kwaliteit hiervan controleren: Door gedurende langere tijd de belangrijk gevonden verschijnselen te observeren kun je nagaan of herhaling ervan optreedt. Door gebruik te maken van meerdere technieken van gegevensverzameling kun je verschijnselen met elkaar vergelijken. Zo zouden gegevens die je verzameld hebt door observatie overeen moeten komen met datgene wat de patiënt in een gesprek vertelt.

 

De kwaliteit van de analyse:

Hierbij is de vraag of jij als verpleegkundige de gegevens juist geïnterpreteerd hebt en of de gegevens wel juist geclusterd zijn. Is er wel sprake van de juiste diagnose? Is het beoogde resultaat wel haalbaar? Heb je wel gekozen voor de best werkende interventie? Hoe kun je de kwaliteit hiervan controleren:

 

  1. Navragen bij de patiënt
  2. Collegiaal consult
  3. Literatuur, standaarden en classificaties

 

Keuze

 

Een besluitvormingsproces is afgerond als er een keuze is gemaakt. De geclusterde gegevens worden voorzien van een naam. De keuze is meestal niet definitief maar voorlopig. Er wordt iets gekozen, het besluit valt, tot uit nieuwe gegevens blijkt dat de keuze moet worden bijgesteld of dat deze achteraf gezien fout is geweest. Een keuze maken betekent dus niet dat gegevensverzameling en analyse ophouden, deze duren voort om te blijven controleren of de gemaakte keuze juist is geweest. Wanneer de ‘voorlopige’ keuze is gemaakt wordt deze vastgelegd in het verpleegkundig dossier. Door het gebruik van zoveel mogelijk standaardterminologie en een vaste structuur van opschrijven wordt eenduidigheid bevorderd.

 

Methodisch handelen

 

Methodisch handelen binnen de verpleegkunde is het handelen volgens een vaste, weldoordachte manier om daarbij op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze het doel te bereiken dat men voor ogen heeft of dat nagestreefd moet worden.

 

Het methodisch handelen is een proces dat zowel het handelen als het denken omvat. Wanneer er gesproken wordt van verpleegkundig redeneren hebben we het over het denkproces.

 

Redeneren leidt tot een besluit of gefundeerde keuze voor een bepaalde diagnose, interventie of resultaat. Vandaar dat er ook gesproken wordt van verpleegkundige besluitvorming. Je maakt immers niet alleen bepaalde keuzes, deze keuzes zijn ook ergens op gebaseerd. Oftewel als verpleegkundige weet je waarom je een bepaalde keuze maakt. Besluitvorming verwijst naar het denkproces waarbij je uit meerdere alternatieven kunt kiezen. Kritisch denken speelt hierbij een belangrijke rol binnen de besluitvorming. Hieronder wordt verstaan het rationele gedisciplineerde proces van actief en vakkundig toepassen, analyseren, samenvoegen en beoordelen van informatie. Deze informatie heb je verkregen middels observatie, ervaring, reflectie, redeneren of communicatie. Verpleegkundig redeneren is een relatief nieuwe term binnen de verpleegkunde. Het is afkomstig uit de psychologie en gebaseerd op een informatie-verwerkingsmodel.

 

Het verpleegkundig redeneren kan worden onderscheiden in:

• Het diagnostisch redeneren (diagnosticeren): hierbij gaat het om de besluitvorming waarbij een verpleegkundige diagnose wordt vastgesteld

• Het therapeutisch redeneren: hierbij gaat het om de besluitvorming waarbij verpleegkundig beoogde resultaten, interventies en (behaalde) resultaten worden vastgesteld.

 

Wat is de samenhang tussen het methodisch handelen en het verpleegkundig proces?

 

De relatie tussen het verpleegkundig proces en het verpleegkundig redeneren (methodisch handelen):

 

  • fasen binnen het verpleegkundig proces Verpleegkundig redeneren/verpleegkundige besluitvorming
  • verpleegkundige diagnose (valt onder diagnostisch redeneren) verzamelen van gegevens, analyse, kwaliteitscontrole, keuze
  • beoogd verpleegkundig resultaat verzamelen van gegevens, analyse, kwaliteitscontrole, keuze
  • verpleegkundige interventies (valt onder therapeutisch redeneren) verzamelen van gegevens, analyse, kwaliteitscontrole, keuze
  • verpleegkundig resultaat verzamelen van gegevens, analyse, kwaliteitscontrole, keuze

 

 

 

 Het verpleegkundig proces

 Door Kim86 op 28/09/2012 12:09 geplaatst in Xead - Kennis & Educatie

 

Contact: Rens Martijn