Voor de verpleegkundige die zich verwondert en voor wie de zorg beter kan!


Info Tilburg Frailty Indicator (TFI) t.b.v. Verpleegkunde.net

(met dank aan Robbert Gobbens)


Doelstelling

De TFI is een gebruiksvriendelijke vragenlijst voor het screenen van kwetsbare ouderen, ook wel fragiele ouderen genoemd. De vragenlijst bestaat uit twee delen, deel A en deel B. Deel A bevat tien vragen over determinanten van kwetsbaarheid en deel B bevat vijftien vragen over componenten van kwetsbaarheid. Aan de hand van deel B kan worden bepaald of er sprake is van kwetsbaarheid en in welk domein de problemen zich manifesteren; het lichamelijk, psychisch en/of sociaal domein.

Doelgroep

Doelgroep De TFI is ontwikkeld voor het screenen van zelfstandig wonende fragiele ouderen ouder dan 75 jaar. Bij deze doelgroep is de validiteit van het instrument bepaald. Verondersteld wordt dat de TFI eveneens bruikbaar is voor het vaststellen van kwetsbaarheid onder oudere mensen die in intramurale zorginstelling verblijven zoals een ziekenhuis of een zorghotel.

Afname

De TFI is een zelfrapportage instrument; met andere woorden ouderen kunnen de vragenlijst zelf invullen. Indien de cliënt niet in staat is om de lijst zelf in te vullen, kan ervoor gekozen worden de professional de vragen in een gesprek te laten stellen. Als hiervoor gekozen wordt, dan is het van belang dat de vragen uit de TFI letterlijk worden voorgelezen; de geïnterviewde dient de vraag te beantwoorden volgens de antwoordmogelijkheden zoals deze in de TFI staan vermeld. Vervolgens kan over het antwoord doorgepraat worden om evt. problematiek te verduidelijken. De mondelinge afname van de TFI kan geschieden door professionele zorg- en dienstverleners zoals verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, huisartsen en maatschappelijk werkers. Zowel bij schriftelijke als mondelinge afname is het van belang dat de TFI volledig wordt ingevuld.

Gebruik

  • Op specifieke vraag van huisarts of andere verwijzer bij niet pluisgevoel. Huisarts verwijst de cliënt naar de wijkverpleegkundige en geeft de TFI aan de cliënt mee om voorafgaand aan het huisbezoek van de wijkverpleegkundige in te vullen. De wijkverpleegkundige voert het gesprek aan de hand van de antwoorden op de lijst en vraagt door waar nodig. De wijkverpleegkundige bepaalt welke verpleegkundige interventies nodig zijn en rapporteert aan de huisarts.
  • In verpleegkundige spreekuren. Cliënt wordt gevraagd 15 minuten eerder te komen om vooraf aan het gesprek de lijst in de vullen. Het spreekuurgesprek vindt plaats aan de hand van de ingevulde lijst. De wijkverpleegkundige bepaalt welke verpleegkundige interventies nodig zijn en rapporteert aan de huisarts.
  • Cliëntenbestand thuiszorgteam (door eerstverantwoordelijken). Bij alle cliënten in zorg wordt de TFI afgenomen. Hiermee kan bepaald worden of er naast de directe zorgvraag andere aspecten aandacht behoeven. De eerstverantwoordelijken laten al hun cliënten de lijst invullen (of vullen hem met de cliënt in) en bespreken de uitkomsten met de wijkverpleegkundige. Indien nodig worden andere verpleegkundige interventies bepaald.
  • Cliëntenbestand huisartsenpraktijk (anoniem). Alle cliënten die bij een huisarts ingeschreven staan ontvangen een TFI en hen wordt verzocht deze anoniem in te vullen en terug te sturen. Door een onderzoeker worden de lijsten geanalyseerd en de huisarts ontvangt een rapportage.
  • Cliëntenbestand huisartsen (niet anoniem). Alle cliënten die bij een huisarts ingeschreven staan ontvangen een TFI en hen wordt verzocht deze in te vullen en naar de huisarts terug te sturen. De huisarts bepaalt op basis van de uitslagen welke cliënten hij doorverwijst naar de wijkverpleegkundige, die vervolgens een huisbezoek brengt en doorvraagt op de componenten van kwetsbaarheid en evt. verpleegkundige interventies bepaalt. Zij rapporteert terug naar de huisarts.

Scoring

Elf items van deel B van de TFI hebben twee antwoordcategorieën, namelijk ‘ja’ en ‘nee’; vier items hebben drie antwoordcategorieën, namelijk ‘ja’, ‘nee’, en ‘soms’; voor het berekenen van de score worden deze vier items gedichotomiseerd (de 3 antwoordcategorieën worden voor de score teruggebracht naar 2, zie Tilburg Frailty Indicator) . De score voor kwetsbaarheid wordt bepaald door het optellen van de antwoorden op de items. De maximale score is vijftien; dat geeft het hoogste niveau van kwetsbaarheid weer. 


E-mailen
Map
Info